نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت مدرس

2 گروه مدیرت دولتی، دانشکده مدیرت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه مدیرت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصادف دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه ظهور و گسترش فناوری‌های دیجیتال، دولت‌ها را به سمت استفاده از فناوری‌ها برای بهبود خدمات عمومی و کیفیت اداره امور عمومی سوق داده است؛ چرا که در عصر دیجیتال، نیازها و انتظارات شهروندان تغییر یافته و سازمان‌های دولتی باید در راستای نیاز شهروندان و به منظور جلوگیری از داروینیسم دیجیتال به سمت تحول دیجیتال حرکت کنند. تحول دیجیتال در ایران به دولت‌ کمک می‌کند تا کارویژه‌های خود را ارتقاء دهد و خدماتی ارائه دهد که انتظارات در حال تغییر شهروندان و کسب‌وکارها را برآورده سازد؛ که در نهایت منجر به افزایش تاب آوری سیستم اجتماعی و اقتصادی کشور می‌شود. با این حال، چالش‌هایی وجود دارد که سازمان‌ها را از بهره‌مندی از مزایای آن باز می‌دارد. بنابراین، هدف غایی این پژوهش شناسایی چالش‌های پیاده‌سازی تحول دیجیتال فراروی سازمان‌های دولتی ایران و روابط بین آن‌ها از طریق رویکرد مدل‌سازی ساختاری-تفسیری است. در این راستا در این مطالعه پس از مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان 28 چالش شناسایی شد. این چالش‌ها در اختیار خبرگان قرار گرفت و در نهایت، پس از اولویت‌بندی و امتیازدهی آ‌ن‌ها 12 چالش به عنوان مهم‌ترین چالش‌های تحول دیجیتال در سازمان‌های دولتی انتخاب شد. طبق یافته‌ها، چالش‌ها در 5 سطح قرار گرفتند که قوانین و مقررات، نسل‌های قدیمی در جایگاه مدیریتی و تغییرات مدیریتی پی در پی به عنوان چالش‌های اساسی مطرح شدند که مدیران به منظور پیاده‌سازی تحول دیجیتال در وهله اول باید آن‌ها را مد نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Exploring the Challenges of Digital Transformation in Iranian’s Public Sector: The Structural-Interpretive Modeling (ISM) Approach

نویسندگان [English]

  • hassan danaeefard 1
  • Hosein Kazemi 2
  • Mahsa Karimi 3

1 tarbiat modares

2 Public Administration Department, Faculty of Management & Economics, Tarbiat Modares University

3 Public Administration Department, Faculty of Management & Economics, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Today, the emergence and expansion of digital technologies has led governments to use technologies to improve public services and the quality of public administration; Because in the digital age, the needs and expectations of citizens have changed and public organizations must move towards digital transformation in line with the needs of citizens and in order to prevent digital Darwinism. Digital transformation in Iran helps the government to improve its functions and provide services that meet the changing expectations of citizens and businesses; which ultimately leads to increasing the resilience of the country's social and economic system. However, there are challenges that prevent public organizations from enjoying its benefits. Therefore, the purpose of this study is to identify the challenges of implementing digital transformation facing Iran's public organizations and the relationships between them through the structural-interpretive modeling approach. In this regard, in this study, after reviewing the literature and interviewing experts, 28 challenges were identified. These challenges were given to the experts and finally, after prioritizing and ranking them, 12 challenges were selected as the most important challenges of digital transformation in public organizations. According to the findings, the challenges were placed in 5 levels, where laws and regulations, old generations in managerial position and consecutive managerial changes were raised as basic challenges which managers should consider in order to implement digital transformation in the first place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Structural-interpretive modeling
  • Digital transformation
  • Public sector
  • Implementation challenges
CAPTCHA Image