نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تربیت مدرس

2 گروه مدیرت دولتی، دانشکده مدیرت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

3 گروه مدیرت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصادف دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه ظهور و گسترش فناوری‌های دیجیتال، دولت‌ها را به سمت استفاده از فناوری‌ها برای بهبود خدمات عمومی و کیفیت اداره امور عمومی سوق داده است؛ چرا که در عصر دیجیتال، نیازها و انتظارات شهروندان تغییر یافته و سازمان‌های دولتی باید در راستای نیاز شهروندان و به منظور جلوگیری از داروینیسم دیجیتال به سمت تحول دیجیتال حرکت کنند. تحول دیجیتال در ایران به دولت‌ کمک می‌کند تا کارویژه‌های خود را ارتقاء دهد و خدماتی ارائه دهد که انتظارات در حال تغییر شهروندان و کسب‌وکارها را برآورده سازد؛ که در نهایت منجر به افزایش تاب آوری سیستم اجتماعی و اقتصادی کشور می‌شود. با این حال، چالش‌هایی وجود دارد که سازمان‌ها را از بهره‌مندی از مزایای آن باز می‌دارد. بنابراین، هدف غایی این پژوهش شناسایی چالش‌های پیاده‌سازی تحول دیجیتال فراروی سازمان‌های دولتی ایران و روابط بین آن‌ها از طریق رویکرد مدل‌سازی ساختاری-تفسیری است. در این راستا در این مطالعه پس از مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان 28 چالش شناسایی شد. این چالش‌ها در اختیار خبرگان قرار گرفت و در نهایت، پس از اولویت‌بندی و امتیازدهی آ‌ن‌ها 12 چالش به عنوان مهم‌ترین چالش‌های تحول دیجیتال در سازمان‌های دولتی انتخاب شد. طبق یافته‌ها، چالش‌ها در 5 سطح قرار گرفتند که قوانین و مقررات، نسل‌های قدیمی در جایگاه مدیریتی و تغییرات مدیریتی پی در پی به عنوان چالش‌های اساسی مطرح شدند که مدیران به منظور پیاده‌سازی تحول دیجیتال در وهله اول باید آن‌ها را مد نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image