ارائه مدل معادلات ساختاری ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت منابع انسانی سبز در شرکت‌های شهرک صنعتی بیرجند

عبدالمجید ایمانی؛ نورمحمد یعقوبی؛ فاطمه سادات عمیدی؛ فرحناز آهنگ

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 131-160

https://doi.org/10.22067/pmt.v12i2.81596

چکیده
  چکیدههدف این پژوهش ارائه مدل معادلات ساختاری ابعاد و مؤلفه­های مدیریت منابع انسانی سبز در شرکت­های شهرک صنعتی بیرجند است.  پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی- کاربردی و از نظر روش گردآوری داده­ها، توصیفی- پیمایشی است. جهت انجام پژوهش از روش آمیخته (کیفی و کمی) استفاده شده است.  در مرحله کیفی با بهره‌گیری از مطالعات کتابخانه‌ای  ...  بیشتر

بررسی تأثیر سبک های رهبری بر عملکرد سازمانی با میانجی گرهای یادگیری و نوآوری سازمانی

نورمحمد یعقوبی؛ جواد شکوهی؛ حفصه رئیسی شهرویی؛ فرزانه سیدی

دوره 7، شماره 14 ، اسفند 1394، ، صفحه 32-56

https://doi.org/10.22067/pmt.v7i14.49209

چکیده
  توسعۀ نوآوری و یادگیری سازمانی برای دست‌یافتن به مزیت رقابتی پایدار و بهبود عملکرد سازمانی، به وجود شرایط و بستری مناسب نیاز دارد که سبک های رهبریِ مدیریت، یکی از عوامل مؤثر در این زمینه هست. بدین‌جهت پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی تأثیر سبک های رهبری بر عملکرد سازمانی، از راه نوآوری و یادگیری سازمانی به روش توصیفی-پیمایشی صورت ...  بیشتر

بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان

نورمحمد یعقوبی؛ مقدمی مقدمی

دوره 2، شماره 4 ، تیر 1389، ، صفحه 64-96

https://doi.org/10.22067/pmt.v2i4.2581

چکیده
  رهبری تحول آفرین یکی از پارادایم های رهبری در روانشناسی سازمانی است که مورد تحقیق گسترده ای قرار گرفته است. رهبری تحول آفرین رضایت زیردستان و اعتماد آنان به رهبری و به علاوه تعهد عاطفی آنان را افزایش می دهد. رهبرانی که رفتارهای تحول آفرین را از خود نشان می دهند مجموعه ای از نتایج مثبت را در سازمان ایجاد می کنند. از سوی عملکرد سازمانی ...  بیشتر