پیش‌ران‌ها و پیامدهای اینرسی سازمانی در سازمان های عمومی

فاطمه بیگی نصرابادی؛ غلامرضا ملک زاده

دوره 15، بهار و تابستان 1402 ، شهریور 1402

https://doi.org/10.22067/tmj.2022.67939.1008

چکیده
  در کشورهای در حال توسعه، مشاهده می‌شود که سازمان‌های عمومی خدمات شهری با نوعی بی‌تحرکی، ایستایی و عدم انعطاف مواجه هستند که منجر به ناکارآمدی، ضعف در ارائه خدمات، ضعف در یکپارچگی اداره امور شهر و نارضایتی شهروندان شده‌است. این حالت با عنوان اینرسی سازمانی شناخته می‌شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی علل و پیامدهای اینرسی سازمانی در ...  بیشتر

مطالعة پدیدارشناسانة پیش‌آیند‌های موقعیتی مقاومت رفتاری در برابر تغییر سازمانی

مصطفی هادوی نژاد؛ حافظ رمضانی

دوره 8، شماره 16 ، فروردین 1395، ، صفحه 21-39

https://doi.org/10.22067/pmt.v8i16.58008

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، کاوش پیش‌آیندهای موقعیتی گونه‌های مختلف مقاومت رفتاری در برابر تغییر سازمانی طبق تجارب زیستة مدیران ارشد سازمان‌های دولتی رفسنجان در چارچوب راهبرد پدیدارشناسی تفسیری بود. پژوهش در محدودة نظری رویکرد نگرشی به مقاومت در برابر تغییر انجام شده است. راهبرد پژوهش، پدیدارشناسی تفسیری و مشارکت‌کنندگان در آن مدیران ...  بیشتر

نفاق مدیریت ارشد و مقاومت کارکنان در برابر تغییر: تبیین نقش میانجی اعتماد به مدیریت ارشد سازمان

مصطفی هادوی نژاد؛ فاطمه عبادی

دوره 6، شماره 12 ، بهمن 1393، ، صفحه 49-71

https://doi.org/10.22067/pmt.v6i12.48103

چکیده
  مسئله مقاومت کارکنان در برابر تغییر و ضرورت شناسایی عوامل اثرگذار در آن به منظور مدیریت آنها، نفش مهمی در مدیریت تحول سازمانی دارد. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نفاق مدیریت ارشد در مقاومت کارکنان در برابر تغییر، ضمن تبیین نقش اعتماد کارکنان به مدیریت ارشد سازمان پرداخته شده است. به این منظور، نمونه ای 323 نفری از کارکنان سازمان-های ...  بیشتر