1. تأثیر هوش فرهنگی بر آوای کارکنان با نقش میانجی رهبری تحول‌آفرین

حاجیه رجبی فرجاد؛ حنانه جهانگیری

دوره 12، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 77-100

http://dx.doi.org/10.22067/tmj.2021.30671.0

چکیده
  شناخت نیروی انسانی و عوامل مؤثر بر کارآیی آن‌ها جهت به‌کارگیری هرچه مطلوب‌تر این سرمایه سازمانی یکی از دل­مشغولی‌های مدیران سازمان­ها بوده و هست. از جمله عوامل مؤثر بر کارآیی سازمان، توجه به آوای کارکنان است. هدف این مطالعه تعیین تأثیر هوش فرهنگی بر آوای کارکنان با نقش میانجی رهبری تحول‌آفرین است. برای اجرای این مطالعه از روش ...  بیشتر

2. اثر رهبری تحول‌آفرین و قابل‌اعتماد بر توانمندسازی تیمی: تبیین نقش میانجی سرمایه روانشناختی تیمی

نوری کعب عمیر؛ عبدالزهرا نعامی؛ سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی

دوره 8، شماره 16 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 40-65

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v8i16.57586

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر رهبری تحول‌آفرین و قابل‌اعتماد بر توانمندسازی تیمی با میانجی‌گری سرمایۀ روانشناختی تیمی، در شرکت توزیع نیروی برق اهواز در سال 1395 انجام گرفت. در این پژوهش پیمایشی، 226 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای به‌عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های ...  بیشتر

3. بررسی تأثیر رهبری تحول‌‌آفرین مدیران بر نگرش‌های شغلی دبیران با نقش میانجی هویت سازمانی

سنجر سلاجقه؛ سلیمان احمدزاده

دوره 6، شماره 12 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 72-90

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v6i12.30580

چکیده
  هدف این تحقیق، بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر هویت سازمانی، و پیامدهای آن بر نگرش هنگرش‌های ‌شغلی کارکنان در تحقق اهداف سازمان نقش مهمی ایفا می‌کنند، یکی از فاکتور‌های مهم در افزایش تعهد سازمانی و رفتارهای ‌فرانقشی کارکنان، کسب هویت‌ سازمانی است. یکی از مشاغلی که نیازمند سطح بالایی از هویت سازمانی، وفاداری، تعهد سازمانی و انجام ...  بیشتر