مدل چابکی استراتژیک مبتنی بر تمایلات رفتاری مشتریان در صنعت بیمه

محمد امین احمدزاده؛ محسن مرادی؛ محمد رضا مستقیمی

دوره 14، شماره 1 ، شهریور 1401

https://doi.org/10.22067/tmj.2022.76490.1303

چکیده
  چکیده:هدف: امروزه چابکی سازمانی به عنوان عاملی مهم در پیشبرد اهداف سازمان، افزایش بهره‌وری و روحیه کارکنان سازمان، ارتقای سطح تعهدسازمانی، سلامت فیزیکی و ذهنی و رضایت از زندگی در میان کارکنان سازمان مطرح شده است. در فضای کسب وکار غیر قابل پیش بینی و متغیر عصر کنونی، برتری در رقابت، هدف اصلی هر سازمانی است. در چنین شرایطی، کوچکترین ...  بیشتر

طراحی مدل استقرار سازمان مربی‌گرا با رویکرد یادگیری سازمانی

تکتم ثقفی؛ محمود قربانی؛ نازیاسادات ناصری

دوره 12، شماره 2 ، اسفند 1399، ، صفحه 289-316

https://doi.org/10.22067/pmt.v12i2.88304

چکیده
  چکیدهاستقرار سازمان مربی‌گرا با بهبود شایستگی‌ و آموزش کارکنان به گسترش همزمان یادگیری سازمانی و توسعه سرمایه انسانی در آموزش عالی مرتبط است؛ ازاین­رو هدف این پژوهش، طراحی مدل استقرار سازمان مربی‌گرا با رویکرد یادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان است. پژوهش از بُعد روش، ترکیبی؛ از بُعد راهبرد، پیمایشی – توصیفی و از بُعد هدف، ...  بیشتر

بررسی تأثیر سبک های رهبری بر عملکرد سازمانی با میانجی گرهای یادگیری و نوآوری سازمانی

نورمحمد یعقوبی؛ جواد شکوهی؛ حفصه رئیسی شهرویی؛ فرزانه سیدی

دوره 7، شماره 14 ، اسفند 1394، ، صفحه 32-56

https://doi.org/10.22067/pmt.v7i14.49209

چکیده
  توسعۀ نوآوری و یادگیری سازمانی برای دست‌یافتن به مزیت رقابتی پایدار و بهبود عملکرد سازمانی، به وجود شرایط و بستری مناسب نیاز دارد که سبک های رهبریِ مدیریت، یکی از عوامل مؤثر در این زمینه هست. بدین‌جهت پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی تأثیر سبک های رهبری بر عملکرد سازمانی، از راه نوآوری و یادگیری سازمانی به روش توصیفی-پیمایشی صورت ...  بیشتر