نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شهید چمران اهواز

2 دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در محیط پیچیده و متلاطم امروزی، کارآفرینان صرفنظر از موانع اقتصادی، سیاسی، مدیریتی تحت تاثیر عوامل انسانی و اجتماعی نیز قرار دارند در حالی که سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی می توانند مهمترین منابع کسب مزیت رقابتی پایدار برای سازمان باشند. از این رو در پژوهش حاضر، تأثیر سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر عملکرد عملیاتی کارکنان دانشگاه شهید چمران با در نظر گرفتن نقش میانجی کارآفرینی اجتماعی بررسی شده است. در این پژوهش که از نوع توصیفی- همبستگی است، داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه از نمونه-ای متشکل از 390 نفر از کارکنان و کارشناسان فعال در دانشگاه شهید چمران اهواز جمع‌آوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه را گروهی از خبرگان بررسی و تأیید کردند. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. جهت بررسی داده‌ها از آزمون‌های توصیفی و مقایسه‌ای در نرم افزار SPSS و آزمون معادلات ساختاری در نرم افزارSmart PLS3 استفاده شده است. نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر کارآفرینی اجتماعی و عملکرد عملیاتی کارکنان تأثیر مثبت و معنی‌داری دارند. همچنین نتایج آزمون میانجی نشان داد که کارآفرینی اجتماعی در رابطه بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی بر عملکرد عملیاتی کارکنان، نقش میانجی ناقص دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of social capital and human capital on the operational performance of the staff of the Shahid Chamran University of Ahvaz with mediator role of social entrepreneurship

نویسنده [English]

  • shadi jaldani 2

چکیده [English]

In today's complex and turbulent environment, the main goal of every business is to achieve superior competitive advantage and improve the performance of the organization. The most important sources that can make a sustainable competitive advantage for an organization are human capital and social capital. Therefore, the present study investigates the impact of social capital and human capital on the employee’s operational performance of Shahid Chamran University considering the mediating role of social entrepreneurship. In this descriptive-correlational study, the required data were collected through a questionnaire consisting of 390 employees and active experts from The Shahid Chamran University of Ahwaz. The content validity of the questionnaire was reviewed and approved by a team of experts. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. Data were analyzed using descriptive and comparative tests in SPSS software and structural equation test in Smart PLS3 software. The results showed that social capital and human capital have a significant positive effect on social entrepreneurship and employee’s operational performance. Also, the results of the intermediate test showed that social entrepreneurship has a defective mediator role in the relationship between social capital and human capital on employee’s operational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social capital
  • Human Capital
  • Social Entrepreneurship
  • employee’s operational performance