مقالات
اثر رهبری توزیعی و سرمایۀ روان‌شناختی بر تعهد به تغییر با میانجی‏گری خودکارآمدی تغییر

عادل زاهد بابلان؛ غفار کریمیان پور

دوره 10، شماره 2 ، اردیبهشت 1397، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22067/pmt.v10i2.65055

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین رهبری توزیعی و سرمایۀ روان‌شناختی با تعهد به تغییر با میانجی‌گری خودکارآمدی تغییر در کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی به روش معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش کلیۀ کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی بودند که با توجه به جدول مورگان و ...  بیشتر

مقالات
بررسی رابطۀ بین تفکر راهبردی و دوسوتوانی سازمانی مورد مطالعه: یگان‌های نظامی

حسن کاویانی؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ حسین فتح آبادی

دوره 10، شماره 2 ، اردیبهشت 1397، صفحه 21-44

https://doi.org/10.22067/pmt.v10i2.64749

چکیده
  در دهه‌های اخیر، تلاطم و تغییرات پیچیده محیطی، سازمان‌های نظامی را ملزم به تمرکز بر مفهوم دوسوتوانی سازمانی در قالب مفهومی گسترده‌تر از حوزه کسب‌وکار نموده است. موضوعی که در تحقق آن، تفکر راهبردی نقش اساسی ایفا می‌نماید. پژوهش حاضر در پی تبیین رابطه تفکر راهبردی و دوسوتوانی سازمانی است. این تحقیق از حیث هدف، یک تحقیق کاربردی و ...  بیشتر

مقالات
بررسی اثر هوش فرهنگی بر رفتارهای شهروندی سازمانی از طریق نقش میانجی‌گری همدلی فرهنگی کارکنان

حامد محمدی شهرودی؛ علی شیرازی؛ فرشته صادقی

دوره 10، شماره 2 ، اردیبهشت 1397، صفحه 45-66

https://doi.org/10.22067/pmt.v10i2.63410

چکیده
  امروزه با بین‌المللی شدن سازمان‌ها، اهمیت ارتباطات فرهنگی در سازمان‌ها، بخصوص در سازمان‌هایی که فعالیت‌های بین‌المللی دارند، بیشتر می‌شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هوش فرهنگی کارکنان بر رفتارهای شهروندی آنان از طریق بهبود یا تقویت همدلی فرهنگی است که رویکردی کمّی دارد و داده­ها با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه، ...  بیشتر

مقالات
بررسی تأثیر اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی به‌واسطه فضیلت سازمانی و انگیزه شغلی موردمطالعه: کارکنان بانک ملی مشهد

مهدی نفتی؛ علی حسین زاده

دوره 10، شماره 2 ، اردیبهشت 1397، صفحه 67-94

https://doi.org/10.22067/pmt.v10i2.63999

چکیده
  هدف این تحقیق، بررسی تأثیر اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان بانک ملی مشهد با نقش‌های میانجی فضیلت سازمانی و انگیزه شغلی است. روش تحقیق، کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی و مدل‌یابی معادلات ساختاری بوده است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک ملی مشهد به تعداد 1500 نفر است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 305 ...  بیشتر

مقالات
تحلیل عوامل کارآفرینی‌سازمانی با رویکرد ترکیبی نظریه‌بنیادی و نگاشت‌شناختی‌فازی مورد مطالعه: شرکت توزیع برق استان یزد

حبیب زارع احمدآبادی؛ فاطمه زمزم؛ محمدرضا زارع بنادکوکی؛ محمد حبیبی رضی آباد

دوره 10، شماره 2 ، اردیبهشت 1397، صفحه 95-122

https://doi.org/10.22067/pmt.v10i2.66200

چکیده
  یکی از عوامل مؤثر در توسعه اقتصادی کشورها توجه به جایگاه کارآفرینی سازمانی است به همین منظور بیشتر سازمان‌ها منابع خود را در این زمینه هدایت می‌کنند. برای موفقیت کارآفرینی سازمانی عوامل متعددی نقش دارند که بدون در نظر گرفتن آن‌ها کارآفرینی میسر نیست. ازاین‌رو پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ...  بیشتر

مقالات
بررسی نقش میانجی تعهد عاطفی و تعدیلگری حمایت سرپرست در رابطه ناامنی شغلی و رفتارهای بازدارنده

محسن اکبری؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ یعقوب ممبینی؛ مسعود میرزا کاظمی

دوره 10، شماره 2 ، اردیبهشت 1397، صفحه 123-148

https://doi.org/10.22067/pmt.v10i2.65088

چکیده
  امروزه همگان بر اهمیت نقش انسان‌ها در سازمان پی برده‌اند و از آن به‌عنوان سرمایه‌ای یاد می‌کنند که بهره‌وری سایر سرمایه‌های سازمان به میزان خبرگی و دانش­گر بودن آن بستگی دارد. استفاده صحیح از سرمایه انسانی مستلزم توجه به شرایط روحی، روانی و پیچیدگی‌های وجودی انسان‌ها و ایجاد بسترهای مناسب برای شکوفایی استعداد آن‌هاست. یکی ...  بیشتر

مقالات
رابطه رهبری قلدرمآبانه و رفتار منافقانه: نقش جوّ سکوت ادراک شده و اعتماد بین‌فردی

امین زارع؛ حسین علیزاده؛ سعید سپهری

دوره 10، شماره 2 ، اردیبهشت 1397، صفحه 149-178

https://doi.org/10.22067/pmt.v10i2.60708

چکیده
  دراین پژوهش، تأثیر سبک رهبری قلدرمآبانه بر بروز رفتار منافقانه موردبررسی قرار گرفت. همچنین نقش میانجی­گری اعتماد در رابطه بین رهبری قلدرمآبانه و رفتار منافقانه ونقش تعدیل­گری جو سکوت ادراک شده در رابطه بین اعتماد بین­فردی ورفتار منافقانه بررسی شد. جامعه آماری پژوهش، کارکنان ستادی یکی از ارگان‌های نظامی استان قزوین می­باشد که از ...  بیشتر

مقالات
تبیین نقش خودکارآمدی در رابطه بین فرسودگی شغلی و توانمندسازی روان‌شناختی

ملیحه آبی حسن پور؛ سمیرا پور؛ سید مرتضی غیور باغبانی

دوره 10، شماره 2 ، اردیبهشت 1397، صفحه 179-202

https://doi.org/10.22067/pmt.v10i2.65710

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر خودکارآمدی و توانمندسازی روان‌شناختی معلمان زن در مقطع ابتدایی بر روی فرسودگی شغلی آنان بوده است. خودکارآمدی معلمان، نقش اساسی در تربیت و آموزش دانش آموزان دارد. هدف اصلی از توانمندسازی این است که مدیران مغزهای کارکنان را همانند بازوانشان به کار بیندازند. یک شغل رضایت‌بخش می‌تواند به منبع نارضایتی ...  بیشتر