مقالات
1. بررسی نقش رهبری تحول آفرین بر بهره وری نیروی انسانی با تاکید بر نقش کارآفرینی سازمانی

علی شائمی برزکی؛ مهناز محمدی

دوره 6، شماره 12 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-28

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v6i12.33623

چکیده
  امروزه رشد و توسعه‌ی نیروی انسانی، افزایش مهارت، خلاقیت و دانش نیروی کار در تمام سطوح سازمان برای مدیران یک اولویت راهبردی به شمار می‌رود. مباحث مربوط به سبک رهبری وکارآفرینی سازمانی از جمله عواملی است که باعث ارتقای بهره‌وری منابع انسانی می‌شود. این پژوهش با هدف "بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر بهره‌وری نیروی انسانی با توجه به ...  بیشتر

مقالات
2. بررسی نقش واسط عدالت سازمانی در رابطه بین معنویت در محیط کار و تعهد سازمانی ( مورد مطالعه: کارکنان اداری دانشگاه تربیت مدرس)

سیده زهرا فاطمی؛ اصغر مشبکی اصفهانی

دوره 6، شماره 12 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 29-48

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v6i12.33117

چکیده
  در مطالعات فعلی سازمان و مدیریت این عقیده وجود دارد که مفهوم معنویت و معنویت در کار می تواند پاسخ و راه حلی برای کاهش کارکردهای منفی در سازمان همچون استرس، ترک خدمت و رفتارهای سیاسی در سازمان باشد و پیامدهایی مطلوب همچون افزایش تعهد و رضایت شغلی را در پی داشته باشد. در این راستا عواملی می توانند تقویت کننده اثرگذاری معنویت بر پیامدهای ...  بیشتر

مقالات
3. نفاق مدیریت ارشد و مقاومت کارکنان در برابر تغییر: تبیین نقش میانجی اعتماد به مدیریت ارشد سازمان

مصطفی هادوی نژاد؛ فاطمه عبادی

دوره 6، شماره 12 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 49-71

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v6i12.48103

چکیده
  مسئله مقاومت کارکنان در برابر تغییر و ضرورت شناسایی عوامل اثرگذار در آن به منظور مدیریت آنها، نفش مهمی در مدیریت تحول سازمانی دارد. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نفاق مدیریت ارشد در مقاومت کارکنان در برابر تغییر، ضمن تبیین نقش اعتماد کارکنان به مدیریت ارشد سازمان پرداخته شده است. به این منظور، نمونه ای 323 نفری از کارکنان سازمان-های ...  بیشتر

مقالات
4. بررسی تأثیر رهبری تحول‌‌آفرین مدیران بر نگرش‌های شغلی دبیران با نقش میانجی هویت سازمانی

سنجر سلاجقه؛ سلیمان احمدزاده

دوره 6، شماره 12 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 72-90

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v6i12.30580

چکیده
  هدف این تحقیق، بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر هویت سازمانی، و پیامدهای آن بر نگرش هنگرش‌های ‌شغلی کارکنان در تحقق اهداف سازمان نقش مهمی ایفا می‌کنند، یکی از فاکتور‌های مهم در افزایش تعهد سازمانی و رفتارهای ‌فرانقشی کارکنان، کسب هویت‌ سازمانی است. یکی از مشاغلی که نیازمند سطح بالایی از هویت سازمانی، وفاداری، تعهد سازمانی و انجام ...  بیشتر

مقالات
5. بررسی نقش واسط مدیریت دانش بر رابطه بین عدم اطمینان محیطی و نوآوری سازمانی

یعقوب مهارتی؛ مصطفی کاظمی؛ عبداله حسنی توابع

دوره 6، شماره 12 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 91-112

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v6i12.48102

چکیده
  در محیط پویا و غیر قابل اطمینان امروزی، دانش، منبعی استراتژیک است که به سازمان ها در کسب مزیت رقابتی، و نوآوری برای بقا و ماندگاری، کمک شایانی می کند. در این تحقیق، روابط بین عدم اطمینان محیطی و نوآوری سازمانی با نقش واسط مدیریت دانش مورد آزمون قرار گرفت. داده ها از 89 شرکت تولیدی متوسط و بزرگ شهرستان مشهد از طریق پرسشنامه جمع آوری و ...  بیشتر

مقالات
6. بررسی و تبیین رابطه بین استرس شغلی و رفتارهای کناره گیری کارکنان اداره کل شیلات استان گیلان

تورچ حسن زاده؛ سیدیحیی سیددانش؛ نوشین ایل بیگی

دوره 6، شماره 12 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 113-134

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v6i12.34008

چکیده
  امروزه سازمان ها با رفتارهای کناره گیری کارکنانشان مواجه هستند؛ زمانی که کارکنان بر سر کارشان می باشند، ولی به دلایلی تصمیم می گیرند که مشارکت کمتری در کارشان داشته باشند. کارکنانی که به سازمانشان متعهد نیستند، با رفتارهای کناره گیری در تعاملند. از طرفی نتایج مطالعات حاکی از آن است که سطح بالایی از استرس می تواند منجر به کاهش تعهد ...  بیشتر

مقالات
7. بررسی رابطه تعارض کار خانواده بر فرسودگی شغلی با اثر واسط سرمایه روانشناختی دربین کارکنان بانک های دولتی شهرستان گناباد

علیرضا حدادیان؛ زهره محمدزاده

دوره 6، شماره 12 ، پاییز و زمستان 1393، صفحه 135-158

http://dx.doi.org/10.22067/pmt.v6i12.31547

چکیده
  امروزه افراد زیادی در محل کار با تنش روبرو هستند وفرسودگی شغلی به عنوان یک سندرم خستگی عاطفی مطرح است که منجر به کاهش اثر بخشی حرفه ای افراد می شود.فرسودگی شغلی ناشی از استرس و فشارهای شغلی است.از طرفی یکی از عواملی که باعث استرس و تنش در محیط کار می شود تعارض کار- خانواده است ،که از فشارهای ناسازگارانه نقش خانوادگی و شغلی بوجود می آید. ...  بیشتر